fbpx

Bezplatná infolinka  800 400 229           e-mail:   oaza@oaza-stochov.cz

OBCHODNÍ  PODMÍNKY  

Zde najdete pod sebou dvoje obchodní podmínky: 

  1. Obchodní podmínky A - pro prodej zboží od zahraničních dodavatelů  (všechny kategorie mimo kategorie Skladovky) 
  2. Obchodní podmínky B - pro prodej zboží ze skladu (kategorie Skladovky)

Prodej zboží od zahraničních dodavatelů (zboží ze všech kategorií mimo kategorie Skladovky)

-jedná se o  zboží, které pro Vás zajišťujeme přímo u výrobců z Nového Zélandu, Indie, Číny, a dalších původních zemí výroby.

Chci nakupovat

OBCHODNÍ PODMÍNKY  A  - prodej zboží od zahraničních dodavatelů (ze všech kategorií mimo kategorii Skladovky)

společnosti Rich Wine s.r.o., provozovatele e-shopu Oáza zdraví Stochov

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti  Rich Wine s. r. o. (dále jen zprostředkovatel) se sídlem Okrajová 300, Velká Dobrá, provozovna 9. května 258, 273 03 Stochov,  IČ: 05801176, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 270593, upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě mandátní smlouvy uzavírané mezi zprostředkovatelem a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu zprostředkovatele www.oaza-stochov.cz . Tyto obchodní podmínky se vztahují výhradně na zboží od zahraničních dodavatelů ze všech kategorií mimo kategorii Skladovky.  Zprostředkovatel zprostředkovává  Kupujícím nákup zboží od Dodavatelů a zastupuje je v placení kupní ceny(poskytuje v tomto případě tedy službu kupujícím). Tato služba je poskytována za odměnu, která je součástí kupní ceny produktů ze všech kategorií mimo kategorii Skladovky. 

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od zprostředkovatele, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Obchodní vztah mezi zprostředkovatelem a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek na vyžádání kupujícího.To znamená, že zprostředkovatel je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

2. UZAVŘENÍ MANDÁTNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.oaza-stochov.cz ve všech kategoriích mimo kategorii Skladovky je informativního charakteru a zprostředkovatel není povinen uzavřít mandátní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu  www.oaza-stochov.cz  na zboží ze všech kategorií mimo kategorii Skladovky je závazným návrhem kupujícího na uzavření mandátní smlouvy se zprostředkovatelem. Zprostředkovatel potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací zprostředkovatele návrhu na uzavření mandátní smlouvy smlouvy. Zprostředkovatel zprostředkovává obchod zboží ze všech kategorií mimo kategorii Skladovky mezi prodávajícím, přepravcem a kupujícím. K tomuto účelu vyhledává různé dodavatele pro zajištění výhodnosti prodeje pro kupujícího. Zprostředkovatel není vlastníkem zboží  ze všech kategorií mimo kategorii Skladovky,  nabízeného prostřednictvím e-shopu.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření mandátní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen zprostředkovateli oznámit prostřednictvím emailu.

2.4. Mandátní  smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření mandátní  smlouvy ze strany zprostředkovatele, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží  kupujícímu nebo výslovná akceptace zprostředkovatele prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK. Zprostředkovatel je plátcem DPH.  Cenou zboží ze všech kategorií mimo kategorii Skladovky se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny, odměny zprostředkovatele a DPH v sazbě 21 %. Zprostředkovatel kupujícímu negarantuje, že je cena konečná. V průběhu doručení zboží může dojít k celnímu projednání zboží, což není možné ze strany zprostředkovatele ovlivnit.  Možnost celního projednání může postihnout pouze objednávky v celkové hodnotě vyšší než 550 Kč. Zprostředkovatel se zavazuje kompenzovat kupujícímu(pouze konečnému spotřebiteli) dodatečně vzniklé náklady - CLO, DPH a poplatek za případné celní projednání formou vratky financí v prokázané výši. Zahraniční dodavatelé produktů v kategorii Amulety nejsou plátci DPH. Zprostředkovatel je plátcem DPH v České republice, lze proto na zakoupené zboží ze všech kategorií mimo kategorii Skladovky uplatnit odpočet DPH v plné výši.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání mandátní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření mandátní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.7. Mandátní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je zprostředkovatelem archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží dle platné objednávky může kupující uhradit zprostředkovateli následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na bankovní účet zprostředkovatele uvedeném na příslušném dokladu zaslaném mailem kupujícímu.

b) on-line platební kartou

c) vkladovou složenkou na kterékoliv pobočce České Pošty

d) hotově v pokladně recepce relaxačního centra Oáza klidu Stochov s.r.o., J. Šípka 486, 273 03 Stochov

Kupující je povinen při platbě uvést správný variabilní symbol. V případě chybného zadání variabilního symbolu může být platba považována za neuhrazenou z důvodu špatné dohledatelnosti.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1. Náklady na doručení zboží ze všech kategorií mimo kategorii Skladovky jsou vyčísleny vždy částkou v CZK u nabízeného zboží.  Většina zásilek je doručena do 20 pracovních dnů. Maximální dodací lhůta na doručení zásilky je 30 pracovních dnů. Zprostředkovatel ručí za bezproblémové doručení zásilky vrácením peněz v plné výši zpět na bankovní účet kupujícího. Zboží  ze všech kategorií mimo kategorii Skladovky může být kupujícímu doručeno ve více zásilkách, jelikož zprostředkovatel zajišťuje dodání přímo od jednotlivých výrobců daného zboží.

4.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nesmí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od mandátní  smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být zprostředkovateli odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu zprostředkovatele.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se mandátní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být zprostředkovateli vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí zprostředkovatel peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně písemně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Zprostředkovatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží zprostředkovateli odeslal.

5.4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

5.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od mandátní smlouvy odstoupit v případě, že se jedná o dodávku:
a) zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
d) zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má zprostředkovatel nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi zprostředkovatelem a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím zprostředkovateli vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je zprostředkovatel oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu celou zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu.

5.9. Zprostředkovatel poskytuje kupujícímu prodlouženou lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu nad rámec zákonné lhůty (bod 5.1.), a to v délce 30 dní od převzetí zboží.

5.10. Na zboží vrácené nad rámec zákonné lhůty (14 dní) si zprostředkovatel vyhrazuje podmínku, že toto zboží nesmí být použité, s prošlou dobou použitelnosti, částečně či zcela spotřebované nebo poškozené nad rámec běžné kontroly zboží po jeho převzetí. Pro ostatní podmínky odstoupení od mandátní smlouvy v prodloužené lhůtě platí body 5.1. až 5.8. těchto obchodních podmínek.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Zprostředkovatel odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které zprostředkovatel nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití zprostředkovatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.

6.5. Kupující sdělí písemně zprostředkovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující později měnit bez souhlasu zprostředkovatele.

6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u zprostředkovatele na adrese sídla společnosti: Rich Wine s.r.o.

6.7. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy zprostředkovatel obdržel od kupujícího vadné zboží.

6.8. Mimosoudní vyřizování případných stížností a reklamací kupujícího zajišťuje zprostředkovatel prostřednictvím elektronické adresy oaza@oaza-stochov.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle zprostředkovatel na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Zprostředkovatel se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely zprostředkovatele a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců a dodavatelů, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

7.2. Kupující má právo kdykoli požádat písemně zprostředkovatele o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze zprostředkovatele.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2017

 

 


Obchodní podmínky pro prodej zboží ze všech kategorií mimo kategorie Amulety

-jedná se o  zboží zdravé výživy, víno, nápoje a ostatní

Chci nakupovat

OBCHODNÍ PODMÍNKY B - pro prodej zboží ze skladu (výhradně kategorie Skladovky)

společnosti Rich Wine s.r.o., provozovatele e-shopu Oáza zdraví Stochov

1. OBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti  Rich Wine s.r.o. (dále jen prodávající) se sídlem Okrajová 300, Velká Dobrá, provozovna 9. května 258, 273 03 Stochov,  IČ: 05801176, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 270593, upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího www.oaza-stochov.cz . Tyto obchodní podmínky se vztahují výhradně na zboží z kategorie Skladovky (na zboží z ostatních kategorií se vztahují zvláštní Obchodní podmínky A).

1.2. Obchodní podmínky B se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Obchodní vztah mezi prodávajícím a kupujícím, který není konečným spotřebitelem, se řeší dle individuálně sjednaných podmínek na vyžádání kupujícího.To znamená, že prodávající je oprávněn jednostranně odmítnout uzavření kupní smlouvy. O této skutečnosti informuje kupujícího písemně na jeho emailovou adresu uvedenou v objednávce.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu www.oaza-stochov.cz je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu týkající se tohoto zboží.

2.2. Objednávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu  www.oaza-stochov.cz  je závazným návrhem kupujícího na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrdí neprodleně přijetí objednávky prostřednictvím emailu na emailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací prodávajícího návrhu na uzavření kupní smlouvy.

2.3. Kupující má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Zrušení objednávky je kupující povinen prodávajícímu oznámit prostřednictvím emailu.

2.4. Kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace prodávajícího prostřednictvím emailu.

2.5. Ceny zboží uvedené na webovém rozhraní jsou v CZK. Prodávající je plátcem DPH a na zboží zakoupené dle těchto Obchodních podmínek ze všech kategorií lze uplatnit odpočet DPH. 

Zboží z kategorie Skladovky je dodáváno českou společností Rich Wine s.r.o., která je plátcem DPH a na zakoupené skladovky je možné uplatnit odpočet DPH.

2.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavření kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, telefonní hovory) si hradí kupující sám.

2.7. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Cenu zboží dle platné objednávky může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

a) bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího uvedeném na příslušném dokladu zaslaném mailem kupujícímu.

b) on-line platební kartou
c) vkladovou složenkou na kterékoliv pobočce České Pošty

d) hotově v pokladně recepce relaxačního centra Oáza klidu Stochov s.r.o., J. Šípka 486, 273 03 Stochov

Kupující je povinen při platbě uvést správný variabilní symbol. V případě chybného zadání variabilního symbolu může být platba považována za neuhrazenou z důvodu špatné dohledatelnosti.

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1.Náklady na doručení zboží z kategorie Skladovky jsou vyčísleny vždy částkou v CZK u nabízeného zboží. Osobní odběr je vždy zdarma.

Zboží zakoupené z kategorie Skladovky odesílá prodávající v den přijetí platby ve správné výši za objednávku od kupujícího na bankovní účet prodávajícího. Většina zásilek je doručena do 10 pracovních dnů. Maximální dodací lhůta na doručení zásilky je 15 pracovních dnů. Prodávající ručí za bezproblémové doručení zásilky vrácením peněz v plné výši zpět na bankovní účet kupujícího.

4.2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčící o neoprávněném vniknutí do zásilky nesmí kupující zásilku od přepravce převzít.

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Kupující má v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno v této lhůtě prostřednictvím emailu nebo písemně na adresu prodávajícího.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy kupujícím. Odstoupí-li kupující od smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží (např. přepravu) a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.3. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím výslovně písemně nedomluví na jiném způsobu, kterým kupujícímu nevzniknou žádné další náklady. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícími dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.4. Kupující má v souladu s § 1832 občanského zákoníku nárok na vrácení finančních prostředků spojených s přepravou zboží (poštovné) při jeho pořízení (nikoli vrácení). Tento nárok je ovšem pouze ve výši nejlevnější varianty nabízené prodávajícím (i v případě, že kupující zvolil při objednávce dražší způsob přepravy), přičemž osobní odběr nelze považovat za takový způsob doručení.

5.5. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné od kupní smlouvy odstoupit v případě, že se jedná o dodávku:
a) zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (zakázková výroba);
b) zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;
c) zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit;
d) zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.6. Kupující bere na vědomí, že pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, má prodávající nárok na úhradu škody vzniklé na zboží a je oprávněn tento nárok jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě o tom kupujícího informuje prostřednictvím emailu na adresu uvedenou v objednávce a vrátí kupujícímu celou zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu.

5.9. Prodávající poskytuje kupujícímu prodlouženou lhůtu na vrácení zboží bez udání důvodu nad rámec zákonné lhůty (bod 5.1.), a to v délce 30 dní od převzetí zboží.

5.10. Na zboží vrácené nad rámec zákonné lhůty (14 dní) si prodávající vyhrazuje podmínku, že toto zboží nesmí být použité, s prošlou dobou použitelnosti, částečně či zcela spotřebované nebo poškozené nad rámec běžné kontroly zboží po jeho převzetí. Pro ostatní podmínky odstoupení od kupní smlouvy v prodloužené lhůtě platí body 5.1. až 5.8. těchto obchodních podmínek.

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které
prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití
prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.2. Ustanovení uvedená v čl. 6.1. těchto obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána. U použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

6.4. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
b) na odstranění vady opravou věci;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) na odstoupení od smlouvy.

6.5. Kupující sdělí písemně prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující později měnit bez souhlasu prodávajícího.

6.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti: Rich Wine s.r.o.

6.7. Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího vadné zboží.

6.8. Mimosoudní vyřizování případných stížností a reklamací kupujícího zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy oaza@oaza-stochov.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Prodávající se zavazuje, že s veškerými osobními údaji poskytnutými kupujícím je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Osobní údaje slouží pouze pro účely zprostředkovatele a nejsou poskytována třetím stranám vyjma přepravců a dodavatelů, kterým jsou předávány pouze data nezbytně nutná pro přepravu zboží kupujícímu.

7.2. Kupující má právo kdykoli požádat písemně prodávajícího o změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze prodávajícího.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. října 2017